top of page
Search
  • 孔祥德

吉日開工


之前我提及過今年開工吉日為初八,有客人就話:「師傅,我份工等唔到初八開工啊!我初五就要返工,而咁啱初五又係破日,點算?」相信我這位客人嘅問題都係大多數打工仔嘅問題。

其實,喺香港地又有邊個真係可以控制到幾時開工啊!大多數嘅打工仔都係放紅日;做老細嘅緊係越早開鋪做生意就越好,除非佢做嗰行新正頭真係無人幫襯,開嚟都把鬼。既然係咁,擇吉日開工有乜用!如其問擇吉日開工有乜用,不如問喺新正頭點樣利用開工吉日。

今年農曆年假後第一日返工(初五)撞正破日,意頭上就唔多好架喇,但中國人有句說話就係「破舊立新」,所以我建議大家可於破日返工將自己工作枱上/office內嘅舊嘢清除,應咗破日去,再喺初八吉日開工,記得盡量於當日嘅吉時安排見客、簽約或入帳。咁樣做大可利用到吉日開工的好處。


75 views0 comments
bottom of page